WAZ   Zona 1

Northwestern Zone of North America:  KL (Alaska), VY1 (Yukon), VE8 (the Northwest and VY0).

 

 

10 mt

10 mt

12 mt

12 mt

15 mt

15 mt

17 mt

17 mt

20 mt

20 mt

30 mt

30 mt

40 mt

40 mt

80 mt

80 mt

160 mt

160 mt

Rtty

Rtty